A Single-Center Experience: The Diagnostic Role of Peritoneoscopy in Patients with Exudative Ascites B Abaylı, G Gençdal - Journal of Laparoendoscopic & Advanced …, 2018 - liebertpub.com

 

Amaç ve Amaç: Günümüzde eksudatif ve transudatif asitlerin nedenleri invaziv olmayan yöntemlerle saptanabilmektedir. Seçilmiş olgularda kesin tanı için peritonoskopi gerekli olabilir. Bu retrospektif çalışmada, belirsiz etiyolojisi olan eksudatif asitli hastaların peritoneal biyopsi sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Net olmayan etiyolojinin eksüdatif assiti olan 86 hastada retrospektif bir analiz yapıldı. Tüm hastalara abdominal ultrasonografi ile belirlenen periton anomalileri veya daha yüksek omentum saptandı ve Ocak 2012 ile Aralık 2015 tarihleri ​​arasında peritonoskopi yapıldı. Hasta verileri hastane kayıtlarından elde edildi.

Bulgular: Çalışmaya belirsiz etiyoloji eksüdatif assiti olan seksen altı hasta (erkek: 22;% 25.6, ortalama yaş ± standart sapma: 57.97 ± 15.97) alındı. İşlemlerin başarı oranı% 100'dür (86/86). Tüm hastalara spesifik bir histopatolojik tanı konuldu ve genel teşhis doğruluğu% 100'dü. Teşhis edilen 86 hastadan 43'ü (% 50) peritonit karsinoması, 21'i (% 24,4) tüberküloz peritoniti, 14'ü (% 16,3) mezotelyoma, 4'ü (% 4,7) kronik enflamasyon, 1'i (% 1,2) lenfoma idi. Üç hastada (% 3.5) peritoneal biyopsi bulguları normaldi.

Tartışma: Peritoneoskopi, belirsiz etiyolojinin eksüdatif assiti olan seçilmiş hastalarda yüksek tanısal kapasitesi nedeniyle güvenli ve verimli bir alternatif yöntemdir.

 
 
 

Kaynak Gösterilmeden Çoğaltılamaz!!!

Uzm.Dr. Bahri ABAYLI